ДСБ-БДФ Ловеч: Нашите политически ни решения за излизане от кризата

DSBLovech2904131

ЦЕЛИ:

 • Прекратяване злоупотребите на монополите;
 • Освобождаване на малкия и среден бизнес от бюрокрацията и корупционния натиск;
 • Създаване на условия за растеж на икономиката и на доходите;
 • Обръщане на икономическите процеси от упадък и застой към развитие и просперитет.

Финансова стабилност

 1. Безусловно запазване на действащата система на „паричен съвет“ (валутен борд);
 2. Отлагане на постъпките за влизане в Европейския икономически и валутен съюз (Еврозоната), докато се постигне трайно решение на дълговите проблеми на държавите, клиенти на стабилизационните фондове на ЕС, и бъдат създадени условия, при които ползите за България от нейното членство ще превъзхождат рисковете;
 3. Ускорено разплащане по европейските програми от досегашния програмен период до 2015 г. и за следващия програмен период с цел стабилност и предвидимост на постъпленията в бюджета.

Нова данъчна система, включваща:

 1. Облекчаване на данъчната тежест върху хората с ниски доходи и извеждането им от състоянието на „работещи бедни“ чрез определяне на необлагаем минимален доход, равен на минималната работна заплата;
 2. Запазване на данъчната ставка от 10% върху доходите над необлагаемия минимум;
 3. Разходите за учебни такси, погасяването на банкови кредити за образователни цели и др. да се приспадат от облагаемите доходи на завършилия успешно студент през първите 10 години, в които той е ангажиран на работа след дипломирането си;
 4. Включване на всички доходи, включително от дивиденти и дялови участия, в годишната данъчна декларация;
 5. Премахване на дискриминационната данъчна ставка от 15% за едноличните търговци и облагането им като самонаети физически лица на общо основание;
 6. Нулева данъчна ставка за корпоративния данък върху дела на реинвестираната в България печалба;
 7. Въвеждане на изрично изискване в ЗКПО, съгласно което при износа на стоки на цени по-ниски от цените на продажбите на българския пазар, разликата да се третира като облагаема печалба;
 8. Разработване на нова глава в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която подробно да урежда създаването, поддържането, съхранението и достъпа до данъчния архив на декларациите на физическите лица, едноличните търговци и самонаетите лица. Съхранението на техните данъчни декларации да стане за период от минимум 50 години;
 9. Разширяване на законовата уредба на персоналните данъчни ревизии с въвеждането на принципа на верижните проверки при изясняване произхода на средствата, с които разходите на ревизираното лице надвишават приходите му.

Държавни и общински такси

 1. Подробна законова уредба за справедливо определяне размера на държавните и общински такси, съгласно която:
 • Стойността на всяка такса се определя само въз основа на разходите за нейното осъществяване;
 • Увеличението на размера на съществуващите такси да не може да надхвърля инфлацията за периода спрямо последното ѝ изменение, освен ако обосновано заключение на независима експертиза посочва друго.

Облекчени условия за стартиране на малък и среден бизнес чрез:

 1. Приемане на Кодекс на държавните изисквания за определени стопански дейности (КДИОСД), който съдържа изчерпателно всички изисквания, технически параметри и условия за упражняване на широк обхват от стопански дейности и преди всичко тези, които са характерни за малкия и среден бизнес;
 2. Изпълнението на изисквания на КДИОСД за съответната дейност да бъде предпоставка за започване на работа без предварително разрешение, а само с уведомление до посочената в Кодекса институция;
 3. Замяна на досегашната система на предварителни разрешения и проверки за започване на малък семеен бизнес със система на последващ контрол на основата на КДИОСД;
 4. Изчерпателност и окончателност на изискванията в КДИОСД. Изисквания и предписания на контролни органи, които не съответстват на заложените в Кодекса, да не могат да пораждат правни последици;
 5. Минимум двугодишен период за изпълнение при промяна на изискванията и условията в КДИОСД. Когато важни обществени интереси налагат това да стане в по-кратки срокове, разходите да се поемат от държавата;
 6. За стартирането на собствен бизнес да се плаща еднократно и окончателно една-единствена такса. Приходите от тези такси да се разпределят по ред, определен от министъра на финансите;
 7. Лицата, извършващи последващия контрол, ще подлежат на санкции за фиктивни проверки или неверни данни в контролните фишове.

Особена закрила на малкия и средния бизнес

 1. Законодателни ограничения за включването на критерии за обем на дейността и минал опит на изпълнителя при обществени поръчки, като такива се допускат само за доставки или изграждането на обекти от особена важност, големина и специално предназначение;
 2. Нормативно определяне на минимални срокове за проверки и приоритетно разплащане на възложителите към малките и средни фирми – изпълнители на обществени поръчки;
 3. Законово задължение възложителите да се разплащат с изпълнителите на обществени поръчки според принципа „първият по време е първи по право“;
 4. Създаване на гаранционен фонд за заплащане без забавяне при недостиг на средства на възложителя;
 5. Ограничаване на нелоялната конкуренция чрез специални мерки за недопускане влизането в страната на незаконни имитации на известни търговски марки, както и на стоки, несъответстващи на европейските и на българските стандарти;
 6. Изграждане на общински борси само за български плодове и зеленчуци и създаване на система за сертифициране на български биопродукти;
 7. Засилване на мерките срещу контрабандния внос на земеделска продукция от съседни страни;
 8. Смяна на подхода за кандидатстване по европейските програми за конкурентоспособност, трудова заетост, развитие на селските райони и на туризма чрез активна децентрализация и задължаване на разширена мрежа от местни офиси на програмите да издирват и стимулират малките и средните предприемачи и да търсят финансиране. Изграждане на ефикасна система за бърза и точна подготовка на проектите;
 9. Нови законодателни мерки за ефективен контрол над концесионерите, изпълнението на инвестициите, екологичното въздействие, отчитането на разходите и финансовите им резултати;
 10. Нова законодателна уредба за определянето на минималните осигурителни прагове, вменяваща ключова роля на браншовите организации.

Защита на конкуренцията и потребителите

 1. Законодателни промени за силен превантивен контрол и координация на КЗК, НАП и МВР при предотвратяването и санкциите, свързани с престъпленията срещу конкуренцията (отразени в проектозакона, внесен от ДСБ и СК през февруари 2012 г.);
 2. Законодателни промени, осигуряващи равнопоставеност на потребителите и доставчиците на услуги, когато предоставянето на услугите е свързано с предварително съгласие с общите условия на доставчика.

За българите днес ударите на вътрешната криза и отчаянието са по-всеобхватни и по-лоши от външната финансова криза. Намирането на изход от това състояние е основен приоритет за хората и фирмите, за държавата и нейните институции, за политиците, партиите и гражданските организации.

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>