Икономика

Политически решения за излизане от кризата

ЦЕЛИ:

 • Прекратяване злоупотребите на монополите;
 • Освобождаване на малкия и среден бизнес от бюрокрацията и корупционния натиск;
 • Създаване на условия за растеж на икономиката и на доходите;
 • Обръщане на икономическите процеси от упадък и застой към развитие и просперитет.

Финансова стабилност

 1. Безусловно запазване на действащата система на „паричен съвет“ (валутен борд);
 2. Отлагане на постъпките за влизане в Европейския икономически и валутен съюз (Еврозоната), докато се постигне трайно решение на дълговите проблеми на държавите, клиенти на стабилизационните фондове на ЕС, и бъдат създадени условия, при които ползите за България от нейното членство ще превъзхождат рисковете;
 3. Ускорено разплащане по европейските програми от досегашния програмен период до 2015 г. и за следващия програмен период с цел стабилност и предвидимост на постъпленията в бюджета.

Нова данъчна система, включваща:

 1. Облекчаване на данъчната тежест върху хората с ниски доходи и извеждането им от състоянието на „работещи бедни“ чрез определяне на необлагаем минимален доход, равен на минималната работна заплата;
 2. Запазване на данъчната ставка от 10% върху доходите над необлагаемия минимум;
 3. Разходите за учебни такси, погасяването на банкови кредити за образователни цели и др. да се приспадат от облагаемите доходи на завършилия успешно студент през първите 10 години, в които той е ангажиран на работа след дипломирането си;
 4. Включване на всички доходи, включително от дивиденти и дялови участия, в годишната данъчна декларация;
 5. Премахване на дискриминационната данъчна ставка от 15% за едноличните търговци и облагането им като самонаети физически лица на общо основание;
 6. Нулева данъчна ставка за корпоративния данък върху дела на реинвестираната в България печалба;
 7. Въвеждане на изрично изискване в ЗКПО, съгласно което при износа на стоки на цени по-ниски от цените на продажбите на българския пазар, разликата да се третира като облагаема печалба;
 8. Разработване на нова глава в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която подробно да урежда създаването, поддържането, съхранението и достъпа до данъчния архив на декларациите на физическите лица, едноличните търговци и самонаетите лица. Съхранението на техните данъчни декларации да стане за период от минимум 50 години;
 9. Разширяване на законовата уредба на персоналните данъчни ревизии с въвеждането на принципа на верижните проверки при изясняване произхода на средствата, с които разходите на ревизираното лице надвишават приходите му.

Държавни и общински такси

 1. Подробна законова уредба за справедливо определяне размера на държавните и общински такси, съгласно която:
 • Стойността на всяка такса се определя само въз основа на разходите за нейното осъществяване;
 • Увеличението на размера на съществуващите такси да не може да надхвърля инфлацията за периода спрямо последното ѝ изменение, освен ако обосновано заключение на независима експертиза посочва друго.

Облекчени условия за стартиране на малък и среден бизнес чрез:

 1. Приемане на Кодекс на държавните изисквания за определени стопански дейности (КДИОСД), който съдържа изчерпателно всички изисквания, технически параметри и условия за упражняване на широк обхват от стопански дейности и преди всичко тези, които са характерни за малкия и среден бизнес;
 2. Изпълнението на изисквания на КДИОСД за съответната дейност да бъде предпоставка за започване на работа без предварително разрешение, а само с уведомление до посочената в Кодекса институция;
 3. Замяна на досегашната система на предварителни разрешения и проверки за започване на малък семеен бизнес със система на последващ контрол на основата на КДИОСД;
 4. Изчерпателност и окончателност на изискванията в КДИОСД. Изисквания и предписания на контролни органи, които не съответстват на заложените в Кодекса, да не могат да пораждат правни последици;
 5. Минимум двугодишен период за изпълнение при промяна на изискванията и условията в КДИОСД. Когато важни обществени интереси налагат това да стане в по-кратки срокове, разходите да се поемат от държавата;
 6. За стартирането на собствен бизнес да се плаща еднократно и окончателно една-единствена такса. Приходите от тези такси да се разпределят по ред, определен от министъра на финансите;
 7. Лицата, извършващи последващия контрол, ще подлежат на санкции за фиктивни проверки или неверни данни в контролните фишове.

Особена закрила на малкия и средния бизнес

 1. Законодателни ограничения за включването на критерии за обем на дейността и минал опит на изпълнителя при обществени поръчки, като такива се допускат само за доставки или изграждането на обекти от особена важност, големина и специално предназначение;
 2. Нормативно определяне на минимални срокове за проверки и приоритетно разплащане на възложителите към малките и средни фирми – изпълнители на обществени поръчки;
 3. Законово задължение възложителите да се разплащат с изпълнителите на обществени поръчки според принципа „първият по време е първи по право“;
 4. Създаване на гаранционен фонд за заплащане без забавяне при недостиг на средства на възложителя;
 5. Ограничаване на нелоялната конкуренция чрез специални мерки за недопускане влизането в страната на незаконни имитации на известни търговски марки, както и на стоки, несъответстващи на европейските и на българските стандарти;
 6. Изграждане на общински борси само за български плодове и зеленчуци и създаване на система за сертифициране на български биопродукти;
 7. Засилване на мерките срещу контрабандния внос на земеделска продукция от съседни страни;
 8. Смяна на подхода за кандидатстване по европейските програми за конкурентоспособност, трудова заетост, развитие на селските райони и на туризма чрез активна децентрализация и задължаване на разширена мрежа от местни офиси на програмите да издирват и стимулират малките и средните предприемачи и да търсят финансиране. Изграждане на ефикасна система за бърза и точна подготовка на проектите;
 9. Нови законодателни мерки за ефективен контрол над концесионерите, изпълнението на инвестициите, екологичното въздействие, отчитането на разходите и финансовите им резултати;
 10. Нова законодателна уредба за определянето на минималните осигурителни прагове, вменяваща ключова роля на браншовите организации.

Защита на конкуренцията и потребителите

 1. Законодателни промени за силен превантивен контрол и координация на КЗК, НАП и МВР при предотвратяването и санкциите, свързани с престъпленията срещу конкуренцията (отразени в проектозакона, внесен от ДСБ и СК през февруари 2012 г.);
 2. Законодателни промени, осигуряващи равнопоставеност на потребителите и доставчиците на услуги, когато предоставянето на услугите е свързано с предварително съгласие с общите условия на доставчика.

За българите днес ударите на вътрешната криза и отчаянието са по-всеобхватни и по-лоши от външната финансова криза. Намирането на изход от това състояние е основен приоритет за хората и фирмите, за държавата и нейните институции, за политиците, партиите и гражданските организации.

6 Коментара напишете коментар

 1. Opiten says:

  Уважаеми г-да
  Герб дойдоха с подобна програма преди 4 години ,но края на мандата “ъпгрейднаха” и от нея нищо не остана
  След като имплементираха данък в/у спестяванията на дребните хора 10 % данък в криза сега въпроса очевидно в програмата ви ще е вие какво ще направите по въпроса за тази противоконституционна простотия .Четейки програмата ви мисля има мълчлалив отказ за заангажиране по въпроса като ц счита за мълчаливо съгласие и толериране на подобен грабеж

 2. Иван says:

  Невероятен гаф в днешният вестник “Пари”. Дано е без ваше знание.
  Пише, че ДСБ е за ПРОГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ.
  Ако това е така и не го опровергаете, току що загубихте 15-20 души електорат.

  • Марртин says:

   Не мога да разбера, какъв е проблемът на прогресивното облагане? Според мене дори трябва да има и под на необлагаем доход. 10% за някой, който печели 400 лева и някой, който взима 4000 лева са съвсем различно нещо. 40те лева, от които се лишава първият човек, са много по основни неща (храна, ток, отопление итн.), докато 400 лева на втория са по-скоро лишаване от удобства!

 3. А.В. says:

  Имам въпрос относно:


  “ограничения за включването на критерии за обем на дейността и минал опит на изпълнителя при обществени поръчки, като такива се допускат само за доставки или изграждането на обекти от особена важност, големина и специално предназначение”

  Как, кой и по какви критерии ще определя коя доставка или поръчка е “от особена важност, големина и специално предназначение”? Да не се окаже, че всички (или поне достъчно много) поръчки са “от особена важност, големина и специално предназначение”?

  • administrator says:

   Здравейте,
   извиняваме се, но имаме забавяне с модерацията на коментарите. Ето отговора на вашия въпрос:
   Коя обществена поръчка е от особена важност, големина и със специално преднтазначение ще се определи изрично, еднозначно, ясно и недвусмислено в самия закон.

 4. А.В. says:

  Еха – “страхотен” “отговор”…! Значи не сте го решили това, така ли?! Ами то в закона може да се запише такъв текст, който да направи почти всяка поръчка да е от особена важност, големина и специално предназначение. Ееее, Боже, Боже – светът е пълен с добри намерения. Особено когато предстоят избори… :( (

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>